Πουλήθηκε το site της Έλλης Στάη!

Οι Αττικές Εκδόσεις αγόρασαν το thetoc.gr!

Το thetoc.gr πουλήθηκε στις Αττικές Εκδόσεις έναντι του ποσού των 399.900,97 ευρώ! Το site άνηκε στην Έλλη Στάη!

Όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος Αττικών Εκδόσεων, «προχώρησε στην εξαγορά εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων (183.204) κοινών ονομαστικών μετοχών, της εταιρείας «THE TOC DIGITAL MEDIA YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε.», που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% του μετοχικού της κεφαλαίου.Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (399.900,97€) , χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. και δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των ιδίων κεφαλαίων της, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση».

Δείτε επίσης

Η κυβέρνηση πήρε πίσω την απόφαση για την επιχορήγηση των εφημερίδων

Πήρε πίσω τελικά η κυβέρνηση την απόφαση για την επιχορήγηση των εφημερίδων, μια απόφαση που κατά γενική ομολογία είχε λάθη και αστοχίες.